Skip links

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. MSIGHT, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 78566444, wordt in deze algemene voorwaardenaangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen isovereengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geenresultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijkandere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van hetverschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder datdaarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd deverplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten metbetrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever inverzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokostenen overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de handvan het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn devorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan ishij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een anderetermijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, danvervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen rechtop ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijnovereengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dituitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw eneventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingenhiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de
 3. aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst eenvaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverleningworden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens degebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamhedenverricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor dedienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanafte afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverleneropdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft indat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderdmet 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het opdat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenenvergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aanopdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voordienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voorhet correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze terbeschikking te stellen
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlenerter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit hetniet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens enbescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen dedaaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en degemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen vangoed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueelafgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan deopdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzijuit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anderszijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamhedeneen termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijnmoet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van deopdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passenpartijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip vanvoltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zospoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequentiesheeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverrede wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolgheeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming vandienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kanworden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordtverhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlenerkan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties vantoeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechteweersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijnverplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolangdienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel ofgedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoedingvan enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeelgeniet.

Artikel 13 – Verrekening
Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 14 – Opschorting
Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Verval van de vordering
Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deonderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn enzaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houdentegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzijdienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt deschade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering vaneen overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met hetbedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schadedie direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij deuitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of anderezaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet ofbewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijkaansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens eenrechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereistdat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon.Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor debetaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten namevan een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden isgesteld.

Artikel 20 – Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aandienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om anderewerkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom vandienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kandienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeftdienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnogis voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aandienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nochop enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conformafspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdatopdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingenvan opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectueleabsolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming vandienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op anderewijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikkinggestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaandatgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zichzijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, eenschriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt enalle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoedendat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat deverspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodigemaatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:a.die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadienopenbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hemrustende geheimhoudingsplicht; b.waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op hetmoment van verstrekken door de andere partij; c.die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd wasdeze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken d.die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en vooreen periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 25 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, danverbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van€ 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtredingvoortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien iser voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedurebenodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overigerechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 – Niet-overname personeel
Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MSIGHT is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wetdwingend anders voorschrijft.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.
Explore
Drag